Xin Rong Ji (Jinrong)

Beijing/Peking (China)

4

Beijing/Peking (China)

Restaurant Xin Rong Ji (Jinrong) map and address