Strand

Stabekk (Norway)

2

Stabekk (Norway)

Restaurant Strand map and address