Savoy

Helsinki (Finland)

Helsinki (Finland)

Restaurant Savoy map and address